PUMACoreLite

PUMACoreLite - v. 1.0.0.

Zawiera PUMA Core Lite – podstawowy framework będący oprogramowaniem opensource umożliwiający tworzenie formatek i przypadków użycia zgodnych z filozofią PUMA.


PUMACoreLite_v1_0_0.zip »version.txt »

PUMACoreLite

Udostępnia szereg bazowych komponentów niezbędnych do funkcjonowania innych modułów takich jak:

PUMA Forms

Komponent odpowiedzialny za obsługę formularzy w aplikacji. Dostarcza API umożliwiające użytkownikowi równoczesną pracę z wieloma formatkami w wielu oknach przeglądarki. Komponent umożliwia ponadto obsługę okien modalnych oraz udostępnia API do prezentacji komunikatów i zapytań. Odpowiada za kompilowanie dynamicznych opisów formatek do natywnego kodu JAVA w celu zapewnienia wysokiej wydajności oraz łatwości serwisowania.

PUMA Use Cases

Jedną z fundamentalnych koncepcji PUMA jest reprezentowanie funkcjonalności biznesowych w postaci przypadków użycia. Komponent PUMA Use Cases odpowiada za wyznaczenie standardów takiej reprezentacji oraz dostarcza API umożliwiające realizację tego zadania. Dzięki niemu reprezentacja funkcjonalności biznesowej wiernie odpowiada analitycznym i wysokoabstracyjnym modelom (np. UML). Komponent ten jest odpowiedzialny za obsługę przypadków użycia oraz możliwość ich modyfikacji w trakcie pracy systemu. Dostarcza API umożliwiające zarządzanie zawartością przypadku użycia w tym definiowanie logiki biznesowej (funkcjonalności systemu) reprezentowanej przez dany przypadek użycia. Umożliwia budowanie relacji oraz wzajemne odwołania pomiędzy przypadkami użycia. Umożliwia budowę hierarchii przypadków użycia i modelowanie polimorficznych zachowań.

PUMA WebClient

Komponent umożliwiający komunikację użytkownika z aplikacjami bazującymi na Framework PUMA za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Zrealizowany w oparciu o HTML5 oraz komunikację websocketową.Optymalizuje ilość przesyłanych danych przez sieć (przesył różnicowy) w celu osiągnięcia bardzo szybkiej i mało obciążającej sieć komunikacji. Umożliwia budowę skomplikowanych interfejsów użytkownika (tzw. Rich Internet Application - RIA) z wykorzystaniem wzorca SPA (Single-Page Application).

PUMA Validation Engine

Komponent odpowiedzialny za dostarczenie mechanizmów walidacyjnych. Umożliwia definiowanie reguł walidacyjnych przy pomocy wyrażeń SpEL (Spring Expression Language) w formie annotacji na modelu, akcjach i elementach formatki. Integracja z innymi elementami platformy Asseco PUMA zapewnia, że wykryte błędy walidacji zostaną zaprezentowane użytkownikowi w stosowny sposób oraz podjęte zostaną działania zapobiegające realizacji dalszych czynności na niepoprawnych biznesowo danych.

PUMA Users&Roles

Komponent odpowiedzialny za realizację mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji. Umożliwia połączenie z zewnętrznym źródłem danych o użytkownikach (np. LDAP) oraz zdalne uwierzytelnienie w oparciu o to źródło (w tym celu potrzebne są dodatkowe wtyczki realizujące dostęp do konkretnych źródeł danych).Ponadto komponent umożliwia odzwierciedlenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa m.in. poprzez grupowanie użytkowników oraz budowanie grafów grup i użytkowników. Komponent dostarcza API umożliwiające łatwe i abstrahujące od technologii określanie uprawnień użytkowników do poszczególnych funkcjonalności oraz danych.

PUMA BaseControls

Moduł PUMA Cores dostarcza standardową bibliotekę kontrolek umożliwiającą budowę standardowych formatek.