Moduły

Platforma PUMA

Asseco PUMA to zintegrowana platforma, która zapewnia efektywną budowę oraz rozwój systemów informatycznych dostosowanych do potrzeb danego biznesu. Oparta jest o założenie, że wytwarzanie oprogramowania zaczyna się już na etapie analizy potrzeb użytkowników a sam proces rozwoju funkcjonalności biznesowej może być realizowany przez analityków IT przy minimalnym wsparciu zespołów programistycznych.

Platforma ma budowę modułową i jest tworzona jako stale rozwijany pakiet modułów dostarczających gotowe funkcjonalności biznesowe niezbędne w każdym współczesnym systemie IT.

PUMA Core

Podstawowy moduł, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania aplikacji PUMA, który wyznacza standardy komunikacji między poszczególnymi modułami oraz ich komponentami dla systemu opartego na platformie PUMA.

 

PUMA GIS

Moduł PUMA GIS dostarcza zbiór funkcjonalności umożliwiających wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizację danych przestrzennych 2D i 3D. PUMA GIS pozwala na wygodne osadzenie kontrolki mapowej w dowolnej funkcjonalności oraz integrację z innymi kontrolkami i modułami.

PUMA Reports

 

Moduł zapewniający funkcjonalności związane z raportowaniem. PUMA Reports umożliwia wizualne projektowanie raportów w zakresie wizualizacji i zawartości merytorycznych, obsługę raportów ad-hoc, obsługę zleceń raportów oraz raportów cyklicznych, importowanie definicji raportów oraz eksportowanie raportów do szeregu różnych formatów.

PUMA SAM

System Administration Module dostarcza szereg funkcjonalności służących do zarządzania i konfigurowania aplikacji biznesowej zbudowanej w oparciu o Asseco PUMA.

Funkcjonalności administracyjne zostały zgrupowane w obszary pozwalające na separację podziału odpowiedzialności i zakresu obsługi poszczególnych funkcjonalności.

PUMA Workflow

Moduł umożliwia sterowanie przepływem danych w ramach definiowanych graficznie w notacji BPMN procesów biznesowych. Dla poszczególnych kroków procesu tworzone są zadania, których kolejnością i przypisaniem do użytkowników i grup użytkowników steruje silnik procesów. Przebieg procesu można śledzić obserwując stany zadań oraz diagram procesu, gdzie oznaczane są wykonane aktywności. 

PUMA DMS

Moduł umożliwia zarządzanie dokumentami i sprawami. Udostępnia obsługę korespondencji elektronicznej i papierowej. Zarządzanie sprawami oraz dokumentami w sprawach. Udostępnia funkcjonalności tworzenia szablonów dokumentów, zarządzania uprawnieniami do dokumentów, podpisu elektronicznego oraz sterowania procesami obiegu dokumentów zgodnie z procesami definiowanymi w PUMA Workflow.